Újévi köszöntő

Boldog és sikeres új (naptári) évet kívánunk minden, a személyi jövedelemadóról szóló törvény (továbbiakban szja tv) 3. §. 2. és 3. pontjában definiált belföldi és külföldi magánszemélynek, akivel a Polgári törvény (továbbiakban Ptk.) hatodik könyvében meghatározott kötelemi jogviszonyban állunk!

Kívánjuk, hogy sok, az Szja tv. 4. § (2)-ben meghatározott bevételt érjenek el és rengeteg, az összevont adóalapjukat csökkentő kedvezményt tudjanak az Szja tv. 29/A § – 29/F §-nak megfelelően érvényesíteni.

Amennyiben Ön a Ptk. 3:90 § szerint gazdasági társaság tagja, úgy kívánjuk továbbá, hogy a társaság a Számviteli tv. 72.§-ban meghatározott nettó árbevételben bővelkedjen az új (naptári) esztendőben, amennyiben nem élt a Számviteli tv. 11 § (2)-ben szereplő eltérő üzleti év választásának a lehetőségével. Amennyibe a naptári évtől eltérő üzleti évet választott, úgy ezen kívánságunk az üzleti évre is vonatkozik. Továbbá kívánjuk, hogy a lehető legtöbb, a Számviteli tv. 24. § szerinti befektetett eszközt szerezzenek meg az új üzleti évben és dúskáljanak a Számviteli tv. 31. §. megfogalmazott pénzeszközökben!

Amennyiben a Társaság:

  • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alanya (Tao-tv.), a lehető legtöbb Tao-tv. 7 §. alapján érvényesíthető adóalap megállapításakor csökkentő jogcímet, és amennyiben lehetősége adódik a Tao-tv. 22 §, 22/A-F §. leírtak szerint igénybe vehető adókedvezményeket is nagy szeretettel kívánjuk.
  • a kisvállalati adó alanya, úgy azt kívánjuk, hogy az új (naptári) évben a lehető legnagyobb gondja az legyen, hogy a Kiva-tv. 20 §. (3) b) értelmében a rengeteg jóváhagyott fizetendő osztalékot az adólap megállapításakor növelő tételként kelljen figyelembe vennie.

Kiegészítés a jókívánsághoz:

Kerüljék el Önöket az adózás rendjéről szóló tv. (továbbiakban Art.) ötödik fejezetében szereplő jogkövetkezmények. Ezekből is kiemelten a XXX. fejezetében szereplő valamennyi mulasztási bírság, és különösen kerülje el az Art. XXIX. fejezetében definiált adóbírság. Kívánjuk, hogy az (naptári) évben se az Art. XXVII. fejezete szerinti késedelmi kamatot, se a XVIII. szerinti önellenőrzési pótlékot ne kelljen fizetniük.

 

Még egyszer boldog és sikeres új (naptári) évet kíván Önnek az MGI-BPO csapata!