A MGI-BPO általános adatkezelési irányelvei

2021. májusi aktualizált verzió

Ha Ön a szolgáltatási szerződéseinkhez kapcsolódó adatkezelési szabályzatunk iránt érdeklődik, kérjük, hogy szándékát jelezze az info@mgi-bpo.hu e-mailcímre küldött igényével.

Ki kezeli a gyűjtött személyes adatokat

Adatkezelő megnevezése: BPO-TAX Adó és Könyvviteli Szolgáltató Kft. BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.
Székhely: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5. 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.
email: info(kukac)mgi-bpo.hu info(kukac)mgi-bpo.hu
Telefon: +36 1 422 1339 +36 1 422 1339

A BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft. és a BPO-TAX Adó és Könyvviteli Szolgáltató Kft.  (továbbiakban: MGI-BPO) üzemelteti a következő domaineket:
http://www.mgi-bpo.hu
http://www.bpo.hu

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Felhasználói fiók létrehozása esetében a személyes adatokat az azonosítás, valamint a kapcsolattartás céljából, az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásval kezeljük .

Önéletrajz feltöltése esetében, az ott megadott személyes adatokat az MGI-BPO nyitott pozícióira való alkalmasság megállapítása, valamint a kapcsolattartás céljából az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásával gyűjtjük.

Hírlevélre történő regisztráció esetében a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásával gyűjtjük. Az ügyfélkapcsolataink fenntartásához szükséges adatkezelés jogos érdekünk.

Kapcsolati űrlapok kitöltése esetében (ami lehet konkrét személyhez köthető kapcsolati űrlap, általános kapcsolati űrlap vagy ajánlatkérő űrlap) a személyes adatokat a kapcsolattartás céljából, valamint a konkrét ügy intézése céljából az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásával gyűjtjük.

Személyes adatokhoz nem csak a weboldal és a felhasználó közötti interakció során juthatunk. Személyes adatokat technikai folyamatok is generálhatnak, mint például a kapcsolatfelvételi űrlapok, hozzászólások, sütik, látogatottsági elemzések és harmadik féltől származó beágyazott tartalmak. Erre vonatkozóan további információt talál a Cookie tájékoztatónkban.

Panasztörvény (2023. évi XXV tv.) szerinti bejelentés: címzettek a Panasztv. 15. § (2) bekezdése értelmében a nem anonim bejelentést tevő személy adatait a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentés során megadott személyes adatokat a 14. § (1) bekezdése értelmében a kivizsgálásban közreműködő külső szervezet részére lehet továbbítani. Más személynek vagy szervezetnek a bejelentésbe foglalt személyes adatokat továbbítani az érintett hozzájárulásának hiányában nem lehet. A bejelentő személyes adatai – az alábbi kivétellel – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult.

Irodánkban a táblával jelzett területen az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem, azaz MGI-BPO jogos érdekének védelme céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést, képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. A kamera rögzíti az irodába érkezők magatartását is. A megfigyelt területre való belépéssel – mint ráutaló magatartással minden érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul az adatkezeléshez.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Elemzési és a webhely hatékony üzemeltetésének a céljából a Cookie tájékoztatónkban meghatározottaknak megfelelően vonunk be külső szolgáltatót. Ezek a külső szolgáltatók:

  • Google
  • Facebook
  • Linkedin
  • Instagram

Hírlevelek küldéséhez a Mailchimp külső szolgáltatót használjuk.

A megfigyelő rendszerünkhöz használt szoftver MI Home, melynek az adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.mi.com/global/about/privacy/

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Felhasználói fiókban szereplő adatot a felhasználó által történő törléséig őrizzük.

Kapcsolati űrlapban szereplő adatot egy évig.

Hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatot a felhasználó által történő törléséig őrizzük.

Elemzési és a webhely hatékony üzemeltetésének a céljából gyűjtött személyes adatot a Cookie tájékoztatóban meghatározottak szerint.

Az irodában található megfigyelő rendszerben rögzített adatot három nap után töröljük. A felvételek akkor nem kerülnek törlésre,  amennyiben továbbra is rendelkezünk jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen jogalap lehet pl. az adatkezelő/munkáltató jogos érdekének az érvényesítése.

Milyen jogokkal rendelkezik Ön, mint felhasználó

A weboldalon, az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés során jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérelmezheti továbbá az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Önt megilleti az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga.

Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, mennyi ideig kezelik.

Annak érdekében, hogy az Ön személyes adataihoz illetéktelen ne férjen hozzá, kötelesek vagyunk meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.

Helyesbítéshez való jog

Az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbítjük vagy kiegészítjük.

Törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet abban az esetben utasíthatjuk el, ha továbbra is rendelkezünk jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen például az, ha Ön ügyfelünk és a kapcsolattartási adatai a szerződésünk teljesítéséhez elengedhetetlenek. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a kérelmét legfeljebb 10 napon belül teljesítjük, és erről megadott elérhetőségén értesítjük.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait korlátozzuk, vagy más szóval: zároljuk. A zárolás addig tart, ameddig Ön azt indokoltnak tartja.

Az adat zárolását kérheti abban az esetben, ha hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy az adatokat ne töröljük. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig tároljuk a személyes adatot, majd ezt követően kerül csak törlésre.

A tiltakozáshoz való jog

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a személyes adatát nem megfelelően kezeljük. Ebben az esetben igazolnunk kell, hogy a személyes adat kezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése megsérti a hatályos adatvédelmi jogszabályokat, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Panasztételi jogától függetlenül, jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről,  jogosult bírósági jogorvoslatra.

Az Ön érdekeit tartjuk szem előtt

Mi sem szeretjük, ha személyes adatainkkal bármilyen módon visszaélnének, nem szeretjük a kéretlen tartalmakat és az agresszív értékesítési módszereket. Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!