A NAK tagsággal és a díjfizetéssel kapcsolatos legfontosabb információk

Korábbi írásunkban már beszámoltunk arról a hírről, miszerint most július végéig több szervezetnek is lehetősége nyílik arra, hogy mentesüljön az agrárkamarai tagdíjfizetés alól. Ahhoz, hogy tudjuk kik és hogyan mentesülhetnek a fizetés alól, fontos lenne tisztázni, hogy kik is kötelezettek a díjfizetésre és kik nem.

Hogyan tudja kideríteni, hogy cége kamarai tagnak minősül-e?

A kamarai tagsági jogviszony keletkezését a 2012. évi CXXVI. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény szabályozza. A tagság létrejöhet egyrészt önkéntesen, melynek részletszabályait a Kamara Alapszabálya taglalja, illetve egyes meghatározott esetekben a törvény erejénél fogva kötelezően is. Ez utóbbi esetben a tagsági viszony létrejöttét követő 30 napon belül köteles a gazdálkodó szervezet önként regisztrálni.

Kikre nézve kötelező a regisztráció?

Azokra a gazdálkodó szervezetekre, amelyek magyarországi székhellyel, telephellyel, kereskedelmi képviselettel vagy fiókteleppel rendelkeznek és főtevékenységként agrárgazdasági tevékenységet folytatnak, vagy amelyek ugyan nem főtevékenységként folytatnak agrárgazdasági tevékenységet, de az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilván vannak tartva. A törvény a mellékleteiben TEAOR kódok szerint nevesíti azon tevékenységeket, amelyeket agrárgazdasági tevékenységnek minősít. TEÁOR jegyzék lista
Az elmúlt időszakban az Agrárgazdasági Kamara a nyilvános cégadatok alapján több gazdálkodót is automatikusan tagi nyilvántartásba vett, és emiatt tapasztalatunk szerint más szervezeteknél is felmerült a kérdés (akik ugyan nem kaptak értesítést), hogy esetleg ők is taggá váltak, mert olyan tevékenységi kört is felvettek korábban, amit egyébként nem végeznek, de a tagságot eredményező tevékenységek közé tartozik.
A tagsággal kapcsolatban az Agrárkamara vezet tagsági nyilvántartást, ami viszont sajnos nyilvánosan nem elérhető. De személyes vagy telefonos utánajárás során (06-80/900-365) az ügyfélszolgálat az adószám bediktálásával ellenőrzi, hogy tag-e náluk az adott cég.

Honnan tudja, hogy a tevékenysége mely TEAOR kód alá tartozik?

A tevékenységek besorolásakor alapvetően az önbesorolás szabálya érvényesül, amihez a KSH a saját honlapján található tartalmi meghatározásokkal igyekszik segíteni a gazdálkodó szervezeteket. Amennyiben egy tevékenység besorolása nem egyértelmű, lehetőség van térítési díj ellenében állásfoglalást kérni, melyet hivatalosan csak a KSH Központi Információszolgálat ad ki.

Tagdíjfizetés alapja és mértéke

A tagdíj tárgyévre fizetendő. Két kategóriát fontos megkülönböztetni: a tárgyéven belül 15 napnál tovább kamarai tagsággal rendelkező és nem rendelkező szervezetekét. Utóbbiak esetében, vagyis akik a tárgyévet megelőző évben nem voltak a kamara tagja, vagy a tárgyévet megelőző évben nem voltak összesen 15 napnál hosszabb ideig a kamara tagjai, a tárgyévben tagdíjbevallást nem kell tenniük, de kötelesek a tárgyévben a tagsági viszony létrejöttét követő 90 napon belül
• gazda, valamint természetes személy önkéntes tag esetében 2.000 Ft
• gazdálkodó szervezet, valamint nem természetes személy önkéntes tag esetében 10.000 Ft tagdíjat fizetni.

Akik viszont több mint 15 napot voltak az adott tárgyévben tagok, náluk a tagdíjat a tárgyévet megelőző lezárt üzleti év nettó árbevétele(i) alapján kell megállapítani. Pontosan milyen összeget kell fizetni?

Hogyan lehet mérsékelni ezt az összeget?

A tag kérelmére a tagdíjfizetés alapját a tagnak a tárgyévet megelőző lezárt üzleti év agrárgazdasági tevékenységéből származó nettó árbevétele alapján is meg lehet állapítani abban az esetben, ha a tárgyévet megelőző lezárt üzleti év agrárgazdasági tevékenységéből származó nettó árbevétele nem éri el a tárgyévet megelőző lezárt üzleti év nettó árbevételének 33 %-át, és amennyiben a tag a kamara által elismert könyvvizsgáló által ellenjegyezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentummal igazolja ezt az összeget a tagdíj bevallással egyidejűleg a kamara által a tagdíjbevallásra létrehozott felületen.
A tag magára vonatkozóan a főigazgatónál a tagdíj bevallással egyidejűleg a kamara által – a tagdíjbevallásra létrehozott felületen keresztül kérheti – az előző szerinti 33 %-os határ 50 %-ra emelését.

A tagdíjbevallásra köteles kamarai tag önbevallás keretében, évente június 1. napjától június 30. napjáig tartó időszakban a Kamara honlapján található felületen elektronikus úton köteles nyilatkozni. Ezt most meghosszabbították július 15-ig!
A tagdíjat az erről szóló, a kamara által tett értesítésben rögzített időpontig, értesítés hiányában a tárgyév július 31-ig kell megfizetni.

Hogyan szüntethető meg a gazdálkodó szervezet agrárkamarai tagsága?

A mentességgel élni kívánóknak legkésőbb 2017.07.31-ig a következő teendői vannak:
– Meg kell szüntetniük az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó főtevékenységét, illetve valamennyi agrárgazdasági tevékenység folytatását.
– A gazdálkodó szervezet köteles a megszüntetés tényét a NAV által rendszeresített változásbejelentő adatlapon 2017.07.31.-ig az adóhatóságnak bejelenteni.
– Amennyiben a gazdálkodó szervezet csak és kizárólag az agrárgazdasági tevékenysége alapján kötelezett élelmiszerlánc-felügyeleti tagdíj bevallásra és megfizetésre, ebben az esetben az agrárkamarai tagság megszüntetésének további feltétele, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerből is kivezetésre kerüljön.
– Az agrárkamara részére el kell juttatni postai úton e-Iroda fiókjukból letölthető mentesség iránti kérelmüket (Nyilatkozat tagdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesüléshez) annak vállalásával, hogy 2016.12.31-től számítva 3 éven belül nem keletkezik újból tagságuk. Amennyiben nem rendelkeznek e-Irodai belépővel, a nyilatkozat letölthető a NAK honlapjáról is.
– Célszerű a nyilatkozat mellett a tevékenységek megszüntetésének változásbejelentő adatlapját és az elfogadó nyugtát is postai úton eljuttatni az agrárkamarának a gyorsabb ügyintézés érdekében.
– Be kell fizetni a 2016. évi tagdíjukat, illetve az esetlegesen ahhoz tartozó pótlékokat.