A Számviteli törvény változásai – 2021

A 2020. november 26-án kihirdetett 2020. évi CXVIII. törvény módosította a 2000. évi C. törvényt (továbbiakban Számviteli törvény). A fontos változásokat a hatályba lépésük alapján gyűjtöttük össze.

2020. november 27-étől hatályos változások

  • Tőketartalék elszámolása

A 2006. évi V. törvény (cégtörvény) 2019-es módosításaival összhangban a tőketartalék – a jegyzett tőke változáshoz hasonlóan (kivételt képez a tőkeleszállítás) – a tőkeemelés/leszállítás cégbírósági bejegyzéstől eltérő, a bejegyzési kérelemben meghatározott napon is elszámolható, ha az eszköz ténylegesen átvételre/átadásra került.

  • Elengedett osztaléktartozás

A gazdasági társaság a tulajdonos számára jóváhagyott osztalékot az eredménytartalék terhére számolja el a törvényi előírásoknak megfelelően. A Számviteli törvény módosítása értelmében a tulajdonos által elengedett osztalékot a továbbiakban nem egyéb bevételként, hanem az eredménytartalék növekedéseként kell elszámolni, hiszen ezzel szemben történt a fizetendő osztalék képzés is.

  • Lekötött tartalék átalakulásnál

Az átalakulás során a jogelődnek lekötött tartalékot kell képeznie a jogutódnál az átalakulással kapcsolatosan felmerülő adófizetési kötelezettségekre. A törvényjavaslat a kiválás során a kivált gazdasági társaság eszközeinek felértékelése miatt keletkező adófizetési kötelezettséget hozza példának.

  • Részesedés kivezetés átalakulásnál

Az átalakulást érintő másik változás az Átalakulási törvénnyel (2013. évi CLXXVI. törvény) való harmonizációt teremti meg. A tulajdonos az átalakulás napját követő napon vezeti ki a jogelődben megszűnt részesedését és veszi fel a jogutódban szerzett új részesedését. Hiszen a jogelőd az átalakulás napján szűnik meg, a jogutód az ezt követő napon jön létre.

2021. január 1-jétől hatályos változások

  • Nettósítás

A Számviteli törvényben a nettó módon történő elszámolással érintett gazdasági események köre bővült az engedményezőnél az engedményezett követelések kivezetésével, illetve az immateriális jószágok és tárgyi eszközök értékesítésének elszámolásával, ami szintén egyszerűsítést jelent a gazdasági társaságok számára.

  • Beszámoló közzététele tőzsdei cégeknek

A tőkepiaci jogszabályoknak megfelelően az értékpapírjaikat az Európai Gazdasági Térség (EGT) bármely államának szabályozott piacán forgalmazó cégek az éves beszámolót és a konszolidált éves beszámolót is az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelesek letétbe helyezni.

  • Átlagos létszám, mint egységes fogalom

A Számviteli törvény egységesen az átlagos létszám fogalmát vezeti be az egyes határértékek számításánál korábban szereplő átlagos statisztikai létszám és átlagos állományi létszám kifejezések helyett.

A 2020. évi üzleti évre szóló beszámoló összeállításánál is alkalmazható?

A Számviteli törvény módosításait a 2020. évi beszámoló elkészítésénél már figyelembe vehetik a társaságok azon gazdasági eseményeknél, amelyek az egyes rendelkezések hatályba lépését követően valósultak meg. Tehát ha a tőkeemelés 2020. november 27-e után történt, akkor érvényesíthető az új szabályozás.

Ha érdeklődik hasonló cikkek iránt, akkor klikk a képre!