Beszámoló késedelmes letétbehelyezésének a következményei

Minden olyan, a cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozás, amely kettős könyvvitelt vezet köteles a tárgyévi, elfogadott beszámolóját letétbe helyezni és közzétenni. Az erre vonatkozó előírásokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése szabályozza.

Mi történik, ha nem tesszük közzé a beszámolót vagy késedelmesen tesszük közzé?

Az erre vonatkozó szankciókat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 227. §-a szabályozza.

A törvény pontos, egyértelmű sorrendet állít fel a szankciók alkalmazására és egyáltalán nem vizsgálja a mulasztás okait, miértjét.

  1. Az adóhatóság a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség elmulasztása esetén 30 napos határidő kitűzésével felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.
  2. Ha az adózó a legelső felhívás szerinti határidőben a kötelezettség teljesítését nem pótolja, az adóhatóság újabb 30 napos határidő kitűzésével és 200.000 forint mulasztási bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.
  3. Ha az adózó az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget a beszámoló közzétételi kötelezettségnek, az adóhatóság az adózó adószámát hivatalból törli és erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.
  4. Nem törlik az adószámot, ha az adózó a beszámoló közzétételi kötelezettségét az adószám törléséről szóló határozat véglegessé válását megelőzően teljesíti.

 

Az adószám törlésének további komoly következményei lehetnek adózási szempontból, mint például:

  • érvénytelen adószám birtokában nincs lehetőség az áfa levonási jogot érvényesíteni
  • érvényes adószám hiányában a vállalkozás gazdasági tevékenységet nem végezhet
  • ezekből következően számlát nem állíthat ki és nem fogadhat be

 

Ezért nagyon fontos, hogy egyik vállalkozás se jusson el arra a pontra, amikor az adószámot törlő határozat jogerőre emelkedik.