Illetéktörvény és helyi adók változásai

1. Illetéktörvény változásai

2013-as évközi változások:
A lakás-takarékpénztár szerződés alapján történő vagyonszerzés mentes az ajándékozási és az öröklési illeték alól. (2013. április 21-től)
Illetékmentes az építésügyi hatóság által kiállított, a használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítvány. (2013. április 21-től)
A magánszeméllyel szemben fennálló, pénzügyi intézmény által elengedett követelés mentes az ajándékozási illeték alól, ha a követelés elengedése az azonos helyzetben levők egyenlő elbánásának elve alapján történik. Az illetékmentességhez a pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szükséges. (2013. június 30-tól)

2014-es változások:
Ajándékozási illetékmentes a házastársak közötti ingyenes vagyonátruházás, illetve a visszterhes vagyonátruházási illeték alól is mentesülnek az egymás közötti visszterhes vagyonátruházás tekintetében.
Mentes az ajándékozási illeték alól a házastársi vagyonközösség megszüntetésével keletkező ellenérték nélküli vagyonszerzés. Ugyanez a szabály érvényes a visszterhes vagyonátruházási illetékre is, amennyiben ellenérték fejében történik a vagyonszerzés.
Mentes az ajándékozási illeték alól a csődegyezség keretében, illetve a felszámolási eljárás során ingyenesen elengedett követeléssel, osztalékköveteléssel összefüggő vagyonszerzés (kivéve, a gazdálkodó szervezet tagja által elengedett követelés).
Építési telek feltételes illetékmentességét érintő változás: a felfüggesztett illetéket abban az esetben is törli az adóhatóság, ha a lakóház felépítését alátámasztó használatbavétel tényét igazoló hatósági dokumentum nem a mentességet kérő vevő vagyonszerző, hanem a vele egyidejűleg tulajdonjogot vagy vagyoni értékű jogot (pl. haszonélvezeti jog) szerző nevére szól. Az új szabályokat azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben az állami adóhatóság 2014. január 1-ig még nem rendelkezett jogerősen a felfüggesztett illeték megfizetéséről.

Vagyoni betét megszerzésének illetékkötelezettsége: visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése után, függetlenül a társaság főtevékenységétől. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalma: az a gazdálkodó szervezet, amelynek mérlegében kimutatott eszközök értékéből (kivéve a pénzeszközök, illetve a pénzkövetelések) több mint 75%-ot tesz ki a belföldi ingatlanok értéke.
(A fent említett változások 2014. január 1-én lépnek hatályba.)

2. Helyi adók változásai – iparűzési adó

2013-as évközi változások:
A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművel rendelkező adóalanyok a helyi iparűzési adójukból levonhatják az adóévben belföldön megfizetett, ráfordításként, költségként elszámolt e-útdíj 7,5%-át. (2013. július 1-től)

2014-es változások:
A kisadózók tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó alanyiságának kezdő napjától számított 15 napon belül vagy az adóév január 15-ig nyilatkozhat arról, hogy az adóévi iparűzési adóját tételes adóalap szerint kívánja teljesíteni (korábban csak kata alannyá válását követő 15 napon belül tehette ezt meg).
Az önkormányzati adórendelet szerinti mentességre, kedvezményre nem jogosult adóalany központi mintanyomtatványon (35/2008-as PM rendelet szerint) is eleget tehet bevallási-bejelentési kötelezettségének.
Az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozó mentesül az első előlegfizetési időszakra eső iparűzési adóelőlegek megfizetése alól.
(A fent említett változások 2014. január 1-én lépnek hatályba.)