Nyereményjáték szabályzat

2024.03.01-től az MGI-BPO Instagram oldalunkon induló nyereményjáték szabályzatát itt találjátok.
Instagram elérhetőségünk: https://www.instagram.com/mgibpo/

JÁTÉKSZABÁLYZAT

„Mennyire vagy számviteli guru?” Nyereményjáték

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

Általános rendelkezések

A „Mennyire vagy számviteli guru?” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezői a BPO-TAX Kft. és a BPO-AUDIT Kft.  (a továbbiakban „Szervezők”).

Adatkezelés

Az adatok kezelője: BPO-TAX Kft. (székhely: 1146 Budapest, Zichy Géza utca 5.; cégjegyzékszám: 01 09 720044; adószám: 13127033-2-42) és a BPO-AUDIT Kft.  (székhely: 1146 Budapest, Zichy Géza utca 5.; cégjegyzékszám: 01 09 728938.; adószám: 13314664-2-4)

Promóciós mechanizmus

Időtartam: A Promóció 2024. március 1-től 10:00 órától 2024. május 31 éjfélig tart.

Felület: A Promóció az MGI-BPO Instagram oldalán kerül lebonyolításra.

A Játékosok részvételéhez szükséges lépések:

  1. követniük kell az MGI-BPO Instagram oldalát
  2. meg kell jelölniük egy barátot „A játék elindult” című poszt komment szekciójában, akivel együtt szeretnének részt venni a meghirdetett koncerten
  3. a Promóció időtartama alatt, hetente közzétett számviteli kérdésekre a résztvevőknek legalább két helyes választ kell adniuk az adott hónapban.

Nyeremény sorsolás:

Minden hónapban, a Promóció időtartama alatt, azok között sorsolunk ki egy fő nyertes, akik az adott hónapban legalább két számviteli kérdésre helyesen válaszoltak. A sorsolás az adott hónapot követő hónap 5. napjáig kerül megrendezésre, minden esetben jelezzük a sorsolás pontos időpontját posztban. A nyereményjáték 2024. március, április és május hónapokban zajlanak, így minden hónapban új lehetőség nyílik a nyeremény megnyerésére azok számára, akik a fenti feltételeknek eleget tettek. A sorsolás véletlenszám generátor segítségével történik.

Részvételi feltételek

A Promócióban csak valós adatokkal regisztrált, 18 éven felüli Instagram profillal rendelkező magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétellel és a kvíz megválaszolásával automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot.

Kizárások

A Promócióban nem vehetnek részt a Szervezők vezetőtisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozóik.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az MGI-BPO Instagram oldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az MGI-BPO Instagram oldalán keresztül nyújtunk felvilágosítást.

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában az MGI-BPO Instagram oldalán keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

A Szervező jogosult kizárni azt a Játékost, aki:

  • a regisztráció során szándékosan valótlan adatokat adott meg,
  • az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni.

Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

Nyeremények átvétele

A nyertesekkel az Instagramon keresztül vesszük fel a kapcsolatot. A nyeremények nem átruházhatók és készpénzre sem válthatók. A nyerteseknek 5 munkanapon belül kell visszaigazolniuk nyereményük elfogadását. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Adatkezelés

Az adatkezelő a BPO-TAX Kft és a BPO-AUDIT Kft. Az adatkezelés célja a Promóció lebonyolítása, a nyertesek kiválasztása és értesítése. A részvétellel a Játékosok hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez ezen célokra.

Amennyiben a játékban résztvevőnek problémája merül fel az adatkezeléssel, elsődlegesen vegye fel a kapcsolatot a cég hivatalos elérhetőségén: info@mgi-bpo.hu.

Ha a játékszervező cég nem tudott az adatkezelési problémában segíteni, az alábbi hivatalos szervhez fordulhat.

Felügyeleti szerv:

A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1530 Budapest, Pf.: 5, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni.

Felelősség kizárása

A „Mennyire vagy számviteli guru?” Nyereményjáték szervezésében résztvevő Szervezők kizárnak mindenféle felelősséget és kártérítési, valamint kártalanítási igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek tekintetében.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul, vagy a szabályoknak nem megfelelően vesz részt a Promócióban, a Szervezők jogosultak kizárni a Promócióból. A Szervezők és annak megbízottjai semmilyen felelősséget nem vállalnak a jogosulatlanul beküldött tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Szervezők, valamint a Promócióban résztvevő bármely fél kizárja felelősségét a nyereményekkel kapcsolatos hibákért, kivéve ha a felelősség kizárása magyar jogszabályok által kifejezetten tiltott.

Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, későbbi időpontban nem követelhető a Szervezőktől.

A résztvevők adatainak kezelése nem az Instagram felületén történik, így a promóció az Instagram által semmilyen formában nem támogatott, jóváhagyott, vagy kezelt, és nem hozható összefüggésbe vele. Az Instagram semmilyen felelősséget nem vállal a nyereményjátékkal kapcsolatosan.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen magatartásért, amelyet a játékosok vagy más Instagram felhasználók tanúsítanak, a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy jogszabálysértő vagy etikailag elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderáljon.

A Szervezők nem vállalnak felelősséget a résztvevők által tévesen vagy hibásan megadott adatokból eredő következményekért.

A Szervezők nem vállalnak felelősséget technikai hibákért, amelyek a Promóció lebonyolítását akadályozzák.

A Szervezők fenntartják a jogot a játékszabályzat módosítására, ha azt szükségesnek ítélik. A módosításokról a Játékosokat az MGI-BPO Instagram oldalán tájékoztatják.

A játékban való részvétellel a játékosok elfogadják a játékszabályzatban foglalt összes feltételt.

Vegyes rendelkezések

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervezők érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőktől nem követelheti.

A Szervezők kizárja a felelősségét minden, az Instagram, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszer üzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írása) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Játékos az Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az Instagram weboldalt üzemeltető társasággal (Meta Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem a Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Kelt, Budapest 2024.02.28