A Számvitel rendjének megsértése: súlyos következmények az elhanyagolt könyvvezetés és beszámolókészítés esetén

A vállalkozásoknak az adózás és a számvitel szigorú szabályozásaival összhangban meg kell felelniük a könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségeknek. Azok, akik nem tartják be ezeket az előírásokat, és szándékosan vagy gondatlanságból hibás vagy félrevezető adatokat közölnek, súlyos jogi következményekkel szembesülhetnek.

A Számvitel rendje megsértésének bűntette

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény számos előírást tartalmaz, amelyek célja az adózás tisztességes és megbízható működésének biztosítása. Az egyik legfontosabb elvárás a vállalkozásokkal szemben az, hogy a könyveiket pontosan és megbízhatóan vezessék. Ennek érdekében minden számviteli és beszámolókészítési kötelezettségnek meg kell felelniük.

Ha valaki szándékosan vagy gondatlanságból nem tartja be a könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségeit, és ezáltal a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét megtévesztően mutatja be és az lényeges hibát tartalmaz, akkor a Büntető törvénykönyv 403. §-a alapján a számvitel rendje megsértésének bűntette áll fenn. Ez a tényállás súlyos következményekkel járhat, beleértve a szabadságvesztést is.

A Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák

A számviteli rendszer alapvető célja, hogy a vállalkozások megbízható és valós képet adjanak gazdasági helyzetükről, pénzügyi tevékenységükről és eredményeikről. Azok, akik gondatlanságból vagy szándékosan hamis vagy téves adatokat közölnek a könyveikben vagy a beszámolóikban, súlyosan megsértik ezt az elvet, és ezzel súlyos károkat okozhatnak a vállalkozásoknak és az érintett feleknek.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák lehetnek például a bevételek vagy kiadások félrevezető rögzítése, az adók vagy járulékok elkerülése, vagy a vállalkozás valós pénzügyi helyzetétől jelentősen eltérő adatok feltüntetése. Ezek az esetek komoly hatással lehetnek az adózásra, az adófizetésre és az adóhatóságokkal való kapcsolatra.

Pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetet lényegesen befolyásoló hibák lehetnek például (a teljesség igénye nélkül):

 • behajthatatlan követelések értékkel történő bemutatása, lejárt követelésekre értékvesztés elszámolásának elmulasztása (belső szabályzat alapján),
 • nem létező készletek beszámolóban történő kimutatása, vagy értéktelen készletekre értékvesztés elszámolásának elmulasztása,
 • eszközök túlértékelése, terven felüli értékcsökkenés elszámolásának elmulasztása,
 • nem létező eszközök értékkel történő bemutatása,
 • olyan eszközök, követelések kimutatása pénzeszközként, amik a számviteli törvény előírásai alapján nem tartoznak oda,
 • saját tőke megtévesztő bemutatása,
 • hitelek, vagy mérlegen kívüli kötelezettségek bemutatásának elmulasztása,
 • időbeli elhatárolások bemutatásának elmulasztása,
 • árbevétel nem megfelelő időszakra történő bemutatása, vagy olyan árbevétel kimutatása, ami nem valós,
 • költségek, ráfordítások nem megfelelő időszakra történő bemutatása, vagy olyan költségek kimutatása, amelyek a valóságban nem a vállalkozásnál merültek fel,
 • stb.

A súlyos következmények

Az adóhatóság szigorúan vizsgálja a könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségek teljesítését. Ha egy ellenőrzés vagy nyomozás során számviteli szabályok megsértését állapítják meg, az súlyos következményekkel járhat. A Büntető törvénykönyv 403. §-a szerint három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki a számvitelről szóló törvényben előírt kötelezettségeit megszegi, és ezzel megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elő.

Emellett az elkövetőnek pénzbírsággal is számolnia kell, és a vállalkozásnak vissza kell fizetnie az esetlegesen jogtalanul elkerült adókat és járulékokat. Az ilyen bűncselekmények nemcsak anyagi veszteséget, hanem hosszú távú reputációs károkat is okozhatnak a vállalkozásnak.

Az elkerülés kulcsa: megbízható tanácsadók felkérése

Az adózás és a számvitel összetett és változékony területek, és szakértelmet igényelnek. A vállalkozás vezetésének érdemes megfelelő gondossággal kiválasztania a szakembereket, különösen a könyvvelő, könyvvizsgáló és adótanácsadó szolgáltatókat. Ugyanis ha olyan szakembert választanak, aki nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyekkel (például nem regisztrált mérlegképes könyvelő, bejegyzett könyvvizsgáló vagy adótanácsadó), akkor felmerülhet az is, hogy a vezetés nem járt el kellő gondossággal.

A könyvelési és beszámolókészítési kötelezettségek betartása és a számvitel rendjének megtartása elengedhetetlen a vállalkozások számára. Ezért az érintett feleknek érdemes megbízható és tapasztalt szakértők segítségét kérniük, akik képesek iránymutatást nyújtani és segíteni a jogszabályok betartásában.

Az elhanyagolt könyvvezetés és beszámolókészítés hosszú távú problémákat és jogi következményeket vonhat maga után. Az elkerülés kulcsa az, hogy a vállalkozások és az érintett felek felelősségteljesen és megbízhatóan járjanak el, és szakértők segítségét vegyék igénybe az adózás és számvitel területén. Csak így biztosíthatják az adózás rendjének betartását, és elkerülhetik el a súlyos jogi problémákat.