A Számviteli törvény várható módosításai 2023-ban

Egyszerűsített éves beszámoló-készítés határértékeinek vizsgálata kiválással létrejövő gazdasági társaságnál

Ha az üzleti évet megelőző két üzleti év adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a kiválással létrejövő gazdasági társaságnál a tárgyévi várható adatokat és a megelőző üzleti év éves adatait (ha vannak) kell figyelembe venni a mérlegfőösszeg, az éves nettó árbevétel és az átlagos foglalkoztatotti létszám esetében is.

A könyvvizsgálati kötelezettség megállapításánál a kiválással létrejövő gazdasági társaság esetében szintén a tárgyévi várható adatokat kell figyelembe venni, ha az előző két üzleti év adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre.

Egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő tulajdoni részesedés

Az egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő tulajdoni részesedést egyéb tartós tulajdoni részesedésként kell kimutatni, ha a Számviteli törvény tulajdoni részesedést jelentő befektetés definíciójának nem felel meg. A bekerülési érték meghatározására a Számviteli törvényben leírt ugyanazon szabályokat kell alkalmazni, mint a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés esetében. A tulajdoni részesedés értéke a mérlegben az adott intézmény utolsó beszámolójának mérlegében szereplő saját tőke értékén is kimutatható.

 

Pénzügyilízing-kötelezettség

Pénzügyi lízingnél egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként kimutatott összeg nem tartalmazhatja a következő évben esedékes törlesztések összegét.

 

Egyszerűsített éves beszámoló-készítésnél Számviteli törvénytől való eltérés

Az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó eltérhet a Számviteli törvény előírásaitól a beszámoló megbízható és valós összképének bemutatása érdekében, ebben az esetben azonban a kiegészítő mellékletben be kell mutatnia az eltéréseket és azok indokait.

Ezeket a módosításokat először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2022. évi üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható.

 

Az éves beszámolóját, valamint az összevont (konszolidált) éves beszámolóját az IFRS-es szerint összeállító vállalkozásnak a kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentésre vonatkozó előírásait is alkalmazni kell.

A 2021/2101 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés céljából a Számviteli törvény egy új fejezettel egészül ki, a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés résszel, amelynek az előírásait a fenti vállalkozások esetében szintén alkalmazni kell.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés

A legfelső szintű anyavállalatnak kell ilyen jelentést készítenie, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján az összevont éves bevétele meghaladja a 275.000 millió Ft-ot. A konszolidálásba be nem vont önálló vállalkozás szintén köteles a jelentés elkészítésére, ha a beszámoló szerinti éves bevétele meghaladja a fenti értékhatárt. A kizárólag Magyarország területén letelepedett, illetve állandó üzletviteli hellyel vagy állandó üzleti tevékenységgel rendelkező, valamint a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban jelentést készítő vállalkozások mentesülnek ezen jelentéskészítési kötelezettség alól. Ha az anyavállalat nem tartozik valamely uniós tagállam jogának a hatálya alá, akkor a leányvállalatnak, fióktelepnek kell a jelentést elkészítenie, ha az összevont pénzügyi kimutatások szerinti bevétel két egymást követő évben eléri a törvényben meghatározott értétékhatárt.

A jelentésben valamennyi tevékenységgel kapcsolatos információt be kell mutatni, ideértve a konszolidálásba bevont valamennyi kapcsolt vállalkozásét is. A jelentést egységes formanyomtatványon és géppel olvasható elektronikus beszámolási formátumban kell elkészíteni és az éves beszámolóval egyidejűleg kell letétbe helyezni és közzétenni.

A könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás köteles volt-e társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést készíteni és nyilvánosságra hozni, s ha igen, akkor azt a törvényben előírtaknak megfelelően tették-e meg.

Az új jelentéstételi kötelezettséget először a 2024. június 22-én vagy azt követően induló üzleti évre kell alkalmazni.

Ügyfeleink személyesen is részt vehetnek az adókonferenciánkon, ahol még mélyebb betekintést adunk a 2023-as adótörvények módosításaira.