Az adományozás adózási kérdései

Érdemes viszont tisztázni az adózási kérdéseket, vagyis hogy hogyan járunk el helyesen adományozáskor, illetve hogy milyen esetekben, milyen feltételek mellett és milyen értékű lehet ez a csökkentés az adományozó cégek számára.

A kérdéskör tanulmányozása előtt nézzük meg mi is minősül adománynak. Minden ajándékba adott érték, juttatott pénzösszeg vagy más anyagi segítség, amit ellenszolgáltatás nélkül támogatásként, jótékony, vagy közhasznú céllal adtak vagy kaptak, adománynak minősül. Ez lehet egyszeri, illetve tartós adományozás.
Tartós adományozás

Tartós adományozás az adományozó és adományozott között kötött szerződés alapján nyújtott támogatás. A tartós adományozás esetén az erről szóló szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást

 • a szerződéskötés (vagy a szerződés módosítása) évében és az azt követő legalább három évben
 • évente legalább egy alkalommal
 • azonos vagy növekvő összegben
 • ellenszolgáltatás nélkül adja

Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.
Kinek és milyen célból adható adomány?

 • Közhasznú szervezet részére, a törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására
 • Egyházi jogi személy részére, a törvényben meghatározott tevékenysége támogatására
 • Közérdekű kötelezettségvállalás szervezőjének, közérdekű kötelezettségvállalás céljára

Az adomány mindig csak az adóévben adható visszafizetési kötelezettség nélkül, az alábbi formákban:

 • támogatás
 • juttatás
 • térítés nélkül átadott eszköz (értéke: az eszköz könyv szerinti értéke)
 • térítés nélkül nyújtott szolgáltatás (értéke: a szolgáltatás bekerülési értéke)

Milyen feltétellel adható adomány?

Ha az nem jelent az TAO törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának (nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás).

A Tao. tv. 18. § (1) és (6) bekezdése szerint csökkenti az adózás előtti eredményt a közhasznú szervezetnek a közhasznú tevékenysége támogatására – bármely formában: pénz, eszköz, szolgáltatás- nyújtott

 • adomány összegének 20 %-a
 • illetve tartós adományozási szerződés esetén az adomány összegének 40 %-a

Csökkenti továbbá az adózás előtti eredményt a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Kárenyhítési Alapnak önkéntesen, nem jogszabályi kötelezés alapján vagy a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében adott támogatás, juttatás, eszköz, szolgáltatás bekerülési értékének 50 %-a, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésére akkor jogosult, ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a Magyar Kármentő Alap, a Nemzeti Kulturális Alap vagy a felsőoktatási intézmény által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással.

Az adomány összege – az előzőek szerinti csökkentő tétel mellett – elismert költség az adóalapnál, azaz nem kell azzal megnövelni az adózás előtti eredményt, ha az adományozó rendelkezik az adományban részesülő szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással.

Ha a támogatás nem pénzbeli, akkor a nyújtott szolgáltatás bekerülési, vagy az átadott termék könyv szerinti értékét kell figyelembe venni és feltüntetni. Az igazolást a támogatott szervezeteknek legkésőbb az adóév végéig ki kell adniuk az adományozó részére.

Amennyiben Ön is szeretne az adományozók táborához csatlakozni, az alábbi link nyújthat segítséget a szervezetek közötti keresésben.
https://adjukossze.hu/kereses/szervezet