Az adószám felfüggesztés és törlés 2012-től

Az állami adóhatóság 2006. szeptembertől alkalmazza az adószám felfüggesztés, illetve a felfüggesztést követő törlés jogintézményét.

2012. január 1-jétől a feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés érdekében szigorodott a szankció oly módon, hogy az adószám felfüggesztése nélkül is lehetőség van az adószám azonnali törlésére.

1. Mikor kerülhet sor az adószám felfüggesztésre?

Az adószám felfüggesztésére akkor kerülhet sor, ha:
• az adózó részére kipostázott adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a címzett ismeretlensége miatt érkezik vissza, illetve a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek minősül,
• helyszíni ellenőrzés alapján megállapítást nyer, hogy az adózó a székhelyén nem található,
• az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő bevallási vagy adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségének a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül, az állami adóhatóság felszólítása ellenére sem tesz eleget.

2. Mikor kerülhet sor az adószám azonnali törlésére?

Az adószám felfüggesztés nélküli, azonnali törlésének szankcióját abban az esetben alkalmazhatja az adóhatóság, amennyiben:
• az adózó bejelentett székhelye nem valós cím,
• az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő szervezeti képviselőt az állami adóhatósághoz nem jelentette be,
• az adózó által bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy.

3. Mi az egyik legfontosabb változás 2012. január 1-jétől?

Fontos változás, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére irányuló kötelezettséget elmulasztókkal szemben megszűnik az adószám felfüggesztésének lehetősége, helyette az állami adóhatóság az adózót e kötelezettsége pótlására első alkalommal 30 napos határidő kitűzésével – 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság kiszabása mellett – hívja fel. Amennyiben az adózó e kötelezettségét a felhívás ellenére nem teljesíti, az adóhatóság ismételten felszólítja a pótlásra 60 napos határidő kitűzésével, 1 millió forintig terjedő mulasztási bírság kiszabásával egyidejűleg. Ha az adózó továbbra sem tesz eleget kötelezettségének, az adóhatóság az adózó adószámát felfüggesztés nélkül törli és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

4. Milyen módon juthat az adózó tudomására, hogy adószámát felfüggesztették vagy törölték?

2012. január 1-jétől az állami adóhatóság az adószám felfüggesztéséről és törléséről szóló határozatot hirdetményi úton közli az adózóval, a hirdetmény kizárólag az állami adóhatóság internetes honlapján kerül közzétételre, az adószámok felfüggesztése menüpont alatt.
Az adószám felfüggesztő vagy törlő határozat egyúttal a közösségi adószámra és csoportos adóalanyiság esetén a csoportazonosító számra is vonatkozik.

5. Mi tehet az adózó, ha adószámát felfüggesztik?

A felfüggesztő határozat elleni fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Ha a felfüggesztés oka az alábbi két eset miatt következik be:
• az adózó részére kipostázott adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a címzett ismeretlensége miatt érkezik vissza, illetve a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek minősül,
• helyszíni ellenőrzés alapján megállapítást nyer, hogy az adózó a székhelyén nem található
az adóhatóság a cég megszüntetését kezdeményezi.

Az adózó a felfüggesztés megszüntetése iránt kérelmet terjeszthet elő. Az adóhatóság a székhely valódiságát vizsgálhatja, mely nem számít ellenőrzésnek. Ha az adóhatóság megállapítja, hogy a felfüggesztés elrendelésének oka megszűnt, a felfüggesztést határozattal elrendeli, egyébként elutasítja. A felfüggesztést az adóhatóság hivatalból is megszüntetheti, ha tudomást szerez arról, hogy az elrendelés oka megszűnt.

6. Mit tehet az adózó, ha adószámát törlik?

Ha a felfüggesztést követő 15 napon belül az adóhatóság a felfüggesztést nem szüntette meg az adószámot határozattal törli. A törlő határozat ellen 8 napon belül lehet fellebbezni.

Jogerős határozattal törölt adószám esetén az adózó kérelem benyújtásával kérheti újból az adószám megállapítását.

7. Mire nem jogosult az adózó a felfüggesztés időszakában?

A felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől annak megszüntetéséről szóló határozat jogerőre emelkedéséig az adózó nem jogosult:
• adó visszaigénylésre, visszatérítésre
• költségvetési-támogatás igénylésre
• túlfizetés visszaigénylésre
és a felfüggesztés megszüntetését követően sem érvényesítheti ezen időszakban keletkezett visszaigényelhető adóját.

Az adószám felfüggesztést megelőző időszakra vonatkozó adó-visszaigénylést, visszatérítést, költségvetési támogatást a felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően lehet érvényesíteni.

Forrás: www.apeh.hu; Art. 24/A§, 24/B§